Spira utvärdering ger kunskap för en bättre verksamhet

Spira utvärdering hjälper offentliga aktörer och organisationer till en medveten och framgångsrik verksamhetsutveckling.

Spira erbjuder gedigna kunskapsunderlag i form av utvärdering, uppföljning och utredning samt stödjer din organisation att hitta former för systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning. Spira erbjuder också processtöd och projektledningstjänster.

Jag som driver Spira utvärdering heter Elin Törner. Spira arbetar i nätverk för att erbjuda en utökad kompetens och kapacitet. Som fristående utvärderingskonsulter arbetar vi nära uppdragsgivaren. Varje uppdrag innebär ett personligt åtagande och ingen försvinner i mängden.

 

Elin Törner

+46 707 19 21 81
elin@spirautvardering.se
Elin Törners CV

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu.

Tjänster

Utvärdering och utredning

Gör vi rätt saker för våra målgrupper? Når vi den utveckling vi önskar? Arbetar vi på ett effektivt sätt?

För att en verksamhet på ett framgångsrikt sätt ska skapa värde för sin målgrupp krävs kunskap om hur verksamheten fungerar och hur den möter målgruppernas behov. Spira erbjuder följeforskning, utvärdering och utredning av verksamheter, program och projekt. Exempel på sakområden där Spira har erfarenhet är arbetsmarknad och integration (bl.a. EU:s strukturfonder ESF och AMIF), arbetsmiljö, utbildning och kultur.

Kännetecknande för Spiras arbete med utredning och utvärdering är lyhördheten för uppdragsgivarens situation och ambitioner samt förmågan att tydliggöra vad som är avgörande för verksamhetens resultat. Utvärderingar och utredningar utformas utifrån varje uppdragsgivares behov och har alltid ett framåtsiktande perspektiv.

Systematiskt kvalitetsarbete och uppföljningssystem

Vad vill vi att vår verksamhet ska leda till? Hur vet vi om vi lyckas? Hur får vi bättre koll på det vi gör?

Att arbeta med kvalitetssystem innebär att bestämma sig för i vilken riktning verksamheten ska utvecklas. Det är också ett sätt att lära känna sin verksamhet genom att mäta och synliggöra verksamhetens kvalitet.

En vanlig fälla när det gäller uppföljning är att en mängd kvantitativ och lättillgänglig information samlas in medan det viktigaste, som kan vara mer svårfångat, inte följs upp i lika stor utsträckning. Spira erbjuder stöd att ta fram kvalitets- och uppföljningssystem som kombinerar fokus på det väsentliga med enkelhet och genomförbarhet. Spira har i nära samarbete med organisationer, utformat en grundmodell för att mäta kvalitativa och svårmätbara värden och målsättningar.

Strategiutveckling och processtöd

Hur ska vi lägga upp vårt projekt? Vad behöver vi göra för att nå våra mål? Hur utformar vi en förändringsteori som faktiskt är användbar?

Det finns många tillfällen då en verksamhet kan behöva tydliggöra och skapa samsyn kring sin målbild och strategi. Kanske startas ett nytt projekt eller så behöver olika delar av verksamheten arbeta tydligare tillsammans. Spira leder processer och ger rådgivning exempelvis vid utformning av projekt och framtagande av förändringsteorier. Ledord i arbetet är lyhördhet för verksamhetens behov och verksamhetsspecifika upplägg och modeller.

Kompetens och erfarenhet

Utbildning

Jag har genomfört en rad utvärderingar och studier inom utbildningsområdet, både inom skola och förskola. Ett spännande uppdrag från Kulturrådet rörde förskolans samarbete med professionell kultur. Inom skolan har uppdragen ofta handlat om att analysera utveckling av kollegialt lärande och kontinuerlig uppföljning av lärmiljö och social miljö i skolan, och har genomförts utifrån såväl ett kommunalt som statligt perspektiv. Exempel på uppdrag är utvärdering av DigiLys – en modell för kontinuerlig utveckling av lärmiljön (SKL) och en studie om läxhjälp (Skolverket). Både dessa rapporter har publicerats (läs rapporterna under fliken Publikationer) och Skolverket skickade i december 2015 Spiras utvärdering, ”Mer än bara läxor”, till samtliga grundskolor i Sverige. Nyligen avslutades en utvärdering av Plug In 2.0, ett stort projekt som syftar till att stötta ungdomar till att fullfölja gymnasieskolan (SKL). Bland mina tidigare erfarenheter finns en granskning av Skolinspektionens statliga tillsyn och kvalitetsgranskning av skolan samt utvärdering av Matematiksatsningen och Utbildningssatsning mot mobbning och diskriminering på uppdrag av Skolverket.

Arbetsmarknad och integration

Inom arbetsmarknadsområdet har jag arbetet med ett flertal utvärderingar av lokala arbetsmarknadsprojekt och kompetensutvecklingsprojekt, bland annat med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Projekten har bland annat syftat till att stötta arbetslösa på deras väg in på arbetsmarknaden och till utveckling av sociala företag. Jag har också arbetat med utvärdering och utveckling av kommuners integrationsarbete samt tagit fram förslag till uppföljning av integrationspolitiken på nationell nivå. Vidare har jag genomfört ett antal utredningar som statistiskt och kvalitativt beskriver läget på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen, exempelvis vad gäller olika former av segregering samt ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Rättighetsfrågor

Jag har arbetat med rättighetsfrågor utifrån flera olika perspektiv. Inom migrationsområdet har jag bland annat arbetat med en genomgående granskning av asylprocessen för asylsökande med diskrimineringsgrund sexuell läggning och könsidentitet utifrån ett normkritiskt perspektiv. Jag har också arbetat med kvalitetsarbete och kartläggningar inom kvinnofridsområdet.

Uppdragsgivare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Omdömen från uppdragsgivarna

Spira skickar efter varje avslutat uppdrag en enkät till uppdragsgivaren. Denna uppföljning har genomförts sedan företagets nystart 2013 och omfattar de uppdrag där företaget har stått för minst hälften av genomförandet. 36 av 37 uppdragsgivare har besvarat enkäten. Spiras uppdragsgivare har alltid varit nöjda, och de blir allt nöjdare. De senaste tre åren har samtliga uppdragsgivare utom en gett Spira högsta betyg på alla delfrågor. I ett fall har en uppdragsgivare givit betyg 4 på en delfråga, i övrigt gav även hen högsta betyg.

What Clients Say

"Vi har sökt länge och du hittade ett sätt att få ner det på pränt så att vi alla tror att vi kan få en bild av vad vi utför på individnivå och så småningom på gruppnivå. Du har respekt för oss och vårt arbete vilket du visar. Vi har också fått något vi kan visa upp för anslagsgivare som vi känner oss stolta över. Vi kommer att rekommendera dig."
Eva Gussing
Qjouren
"Genomförde en professionell process från idé till genomförande. Förstod kundens behov och gav förslag utöver vår kravspec – proffsigt! Mycket självgående."
Joakim Scheele
Forum för levande historia
"Spira skapade förståelse/byggde upp en kunskap innan de gick in i utvärderingen. De var bra bollplank i förarbetet och under själva processen. Arbetet resulterade i en lättförståelig rapport. De var mycket bra på att lämna användbara rekommendationer. Även de som intervjuats har uppfattat Spira som seriösa och lätta att tala med."
Ida Aronsson Hammar
Tanums kommun

Publikationer

Intervjustudie med utrikes födda kvinnor som besöker öppna förskolor.
Läs mer på skr.se

Denna rapport är en översikt av befintlig kunskap på området framtagen på uppdrag av SKL.
Läs mer på skr.se

Verktygslådan vill inspirera till insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn. (Spira ansvarade för del 2.)
Läs mer på skr.se

Kontakt

Elin Törner

+46 707 19 21 81
elin@spirautvardering.se
Elin Törners CV

Svärdlångsvägen 17A
120 60 Årsta

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu.

Our Team

John Doe

Mobile Developer

Jana Aniston

CSS Developer

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu.

Headquarter

29 Bakery Street
Florida
Tel: +2 6696 9456

EU OFFICE

569 Main Street
Netherlands
Tel: +695 6694 523

[contact-form-7 id="4" title="Contact form 1"]