Posts written by Spira

Öppen förskola – smarta lösningar under föräldraledigheten

Öppen förskola är en verksamhet som i fler och fler kommuner integrerar den pedagogiska verksamheten med integrations- och etableringsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor. Verksamheten har unika möjligheter att fånga upp och möta många olika behov hos utrikes födda kvinnor och deras barn. Sveriges kommuner och regioner har en treårig satsning som sprider kunskap om verksamheten. Spira har varit involverad genom att ta fram en rad rapporter, som finns att läsa under fliken Publikationer. Jag medverkade också som expert på en konferens i Stockholm den 6 mars. Hela konferensen webbsändes och går att se i efterhand. Se särskilt min intervju med Khadija Boubkeur 3:03 h in i sändningen.

Läs Spiras rapport om Öppen förskola för integration

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat att öppen förskola är en verksamhet som kan spela en viktig roll för utrikes födda kvinnors integration i samhälls- och arbetslivet samt för barnens deltagande i förskolan. Hittills har dock kunskapen om vilken utveckling öppen förskola kan bidra till, och vilka framgångsfaktorerna är, varit begränsad. Spira har därför, på uppdrag av SKL, gjort en utvärdering av öppen förskola för integration i fem kommuner. Utvärderingen visar att verksamheten kan bidra till betydande utveckling för målgruppen, bland annat genom att stärka egenmakt och hälsa samt språkkunskaper. Den kan också främja deltagande i förskolan. Utvärderingen visar också på att öppen förskola har potential att fylla luckor i det system av insatser som målgruppen kan ta del av. Läs rapporten på SKL:s hemsida!