Inom arbetsmarknadsområdet har jag arbetet med ett flertal utvärderingar av lokala arbetsmarknadsprojekt och kompetensutvecklingsprojekt, bland annat med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Projekten har bland annat syftat till att stötta arbetslösa på deras väg in på arbetsmarknaden och till utveckling av sociala företag. Jag har vidare genomfört ett antal utredningar som statistiskt och kvalitativt beskriver läget på arbetsmarknaden i stockholmsregionen, exempelvis vad gäller könssegregering och ungdomars inträde på arbetsmarknaden.