Kompetens och erfarenhet

Utbildning

Jag har genomfört en rad utvärderingar och studier inom utbildningsområdet, både inom skola och förskola. Ett spännande uppdrag från Kulturrådet rörde förskolans samarbete med professionell kultur. Inom skolan har uppdragen ofta handlat om att analysera utveckling av kollegialt lärande och kontinuerlig uppföljning av lärmiljö och social miljö i skolan, och har genomförts utifrån såväl ett kommunalt som statligt perspektiv. Exempel på uppdrag är utvärdering av DigiLys – en modell för kontinuerlig utveckling av lärmiljön (SKL) och en studie om läxhjälp (Skolverket). Både dessa rapporter har publicerats (läs rapporterna under fliken Publikationer) och Skolverket skickade i december 2015 Spiras utvärdering, ”Mer än bara läxor”, till samtliga grundskolor i Sverige. Nyligen avslutades en utvärdering av Plug In 2.0, ett stort projekt som syftar till att stötta ungdomar till att fullfölja gymnasieskolan (SKL). Bland mina tidigare erfarenheter finns en granskning av Skolinspektionens statliga tillsyn och kvalitetsgranskning av skolan samt utvärdering av Matematiksatsningen och Utbildningssatsning mot mobbning och diskriminering på uppdrag av Skolverket.

utbildning3

arbetsmarknad2

Arbetsmarknad och integration

Inom arbetsmarknadsområdet har jag arbetet med ett flertal utvärderingar av lokala arbetsmarknadsprojekt och kompetensutvecklingsprojekt, bland annat med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Projekten har bland annat syftat till att stötta arbetslösa på deras väg in på arbetsmarknaden och till utveckling av sociala företag. Jag har också arbetat med utvärdering och utveckling av kommuners integrationsarbete samt tagit fram förslag till uppföljning av integrationspolitiken på nationell nivå. Vidare har jag genomfört ett antal utredningar som statistiskt och kvalitativt beskriver läget på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen, exempelvis vad gäller olika former av segregering samt ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Rättighetsfrågor

Jag har arbetat med rättighetsfrågor utifrån flera olika perspektiv. Inom migrationsområdet har jag bland annat arbetat med en genomgående granskning av asylprocessen för asylsökande med diskrimineringsgrund sexuell läggning och könsidentitet utifrån ett normkritiskt perspektiv. Jag har också arbetat med kvalitetsarbete och kartläggningar inom kvinnofridsområdet.

migration2

 

Ner