Nyheter

Öppen förskola – smarta lösningar under föräldraledigheten

Öppen förskola är en verksamhet som i fler och fler kommuner integrerar den pedagogiska verksamheten med integrations- och etableringsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor. Verksamheten har unika möjligheter att fånga upp och möta många olika behov hos utrikes födda kvinnor och deras barn. Sveriges kommuner och regioner har en treårig satsning som sprider kunskap om verksamheten. Spira har varit involverad genom att ta fram en rad rapporter, som finns att läsa under fliken Publikationer. Jag medverkade också som expert på en konferens i Stockholm den 6 mars. Hela konferensen webbsändes och går att se i efterhand. Se särskilt min intervju med Khadija Boubkeur 3:03 h in i sändningen.

Läs Spiras rapport om Öppen förskola för integration

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat att öppen förskola är en verksamhet som kan spela en viktig roll för utrikes födda kvinnors integration i samhälls- och arbetslivet samt för barnens deltagande i förskolan. Hittills har dock kunskapen om vilken utveckling öppen förskola kan bidra till, och vilka framgångsfaktorerna är, varit begränsad. Spira har därför, på uppdrag av SKL, gjort en utvärdering av öppen förskola för integration i fem kommuner. Utvärderingen visar att verksamheten kan bidra till betydande utveckling för målgruppen, bland annat genom att stärka egenmakt och hälsa samt språkkunskaper. Den kan också främja deltagande i förskolan. Utvärderingen visar också på att öppen förskola har potential att fylla luckor i det system av insatser som målgruppen kan ta del av. Läs rapporten på SKL:s hemsida!

Nu kan du se vad Spiras uppdragsgivare tycker om vårt arbete!

Efter varje avslutat uppdrag skickar vi en enkät till uppdragsgivaren, för att följa upp och utveckla vårt eget arbete. Resultaten av dessa enkäter samt citat från uppdragsgivare finns nu att läsa under fliken “Uppdragsgivare”. Det betyder mycket för oss att uppdragsgivarna uppskattar vår höga ambitionsnivå och ger Spira högsta eller näst högsta betyg på samtliga frågor. Med detta i ryggen fortsätter vi att utvecklas och att stödja en medveten och framgångsrik verksamhetsutveckling hos våra kunder!

Läs Spiras nya rapport Kultur på barnens villkor

Vi har under hösten 2016, tillsammans med Bättra konsult, gjort en rolig och inspirarande kartläggning av hur förskolor samarbetar med professionell kultur. Kartläggningen, som gjorts på uppdrag av Kulturrådet, ska användas i Kulturrådets fortsatta arbete med bidraget Skapande skola, där de söker former för att inkludera förskolan. Läs rapporten via länk under Publikationer. Vi följer nu också upp deras pilotsatsning inom Skapande skola, med fokus på kommuner i glesbygd. Även detta är ett samarbete med Bättra konsult.

Anna von Bothmer börjar på Spira

Från och med slutet av augusti 2016 är vi nu två personer på Spira! Det känns oerhört roligt att välkomna Anna von Bothmer till företaget. Anna har lång erfarenhet av utredning och utvärdering och kommer med sin starka kompetens och personlighet att lyfta verksamheten mycket. Jag ser ljust på kommande arbete och utveckling!

Uppdateringar av hemsidan med bland annat Annas cv görs inom kort.

/Elin

Spira vinner ramavtal med Skolverket

Spira har tillsammans med Bättra konsult vunnit ramavtal med Skolverket för utvärdering och processledning! Vårt anbud värderades högst av samtliga anbud. Nu ser vi fram emot spännande utvärderingsuppdrag under de närmaste åren!

Se videon med redovisning av Spiras utvärdering av DigiLys på SKL:s hemsida

Spira har i början av året slutfört utvärderingen av DigiLys – en modell för utvärdering av lärmiljön, på uppdrag av SKL. Med utvärderingen som beslutsunderlag har SKL beslutat att sprida DigiLys-modellen vidare inom ramen för projektet “Uppdrag Psykisk hälsa”. Som en del i kunskapsspridningen publiceras Spiras rapport. En video där resultaten presenteras har också spelats in och finns nu på hemsidan. (Både rapport och video finns via länk under rubriken “Publikationer” här ovan).