Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat att öppen förskola är en verksamhet som kan spela en viktig roll för utrikes födda kvinnors integration i samhälls- och arbetslivet samt för barnens deltagande i förskolan. Hittills har dock kunskapen om vilken utveckling öppen förskola kan bidra till, och vilka framgångsfaktorerna är, varit begränsad. Spira har därför, på uppdrag av SKL, gjort en utvärdering av öppen förskola för integration i fem kommuner. Utvärderingen visar att verksamheten kan bidra till betydande utveckling för målgruppen, bland annat genom att stärka egenmakt och hälsa samt språkkunskaper. Den kan också främja deltagande i förskolan. Utvärderingen visar också på att öppen förskola har potential att fylla luckor i det system av insatser som målgruppen kan ta del av. Läs rapporten på SKL:s hemsida!