Tjänster

Utvärdering och utredning

Utvärdering och utredning är viktiga verktyg för en kunskapsbaserad utveckling av offentlig verksamhet. Genom systematisk insamling och analys av det som har varit kan medvetna vägval göras för den framtida verksamheten. Spira erbjuder följeforskning, utvärdering och utredning av verksamheter, program och projekt. Kännetecknande för Spiras arbete med utredning och utvärdering är lyhördheten för uppdragsgivarens situation och ambitioner samt förmågan att tydliggöra de faktorer som är avgörande för verksamhetens resultat. Utvärderingarna utformas utifrån varje uppdragsgivares behov och har alltid ett framåtsiktande perspektiv. Med hjälp av verktyg såsom teoribaserad utvärderingsmetod och EU-kommissionens utvärderingskriterier kan ett systematiskt upplägg och genomförande säkerställas.

 

verktyg2

kvalitet2

Stöd för att utforma systematiskt kvalitetsarbete

Idag finns krav på ett systematiskt kvalitetsarbete inom en rad offentliga verksamheter. Att arbeta med kvalitetssystem innebär att bestämma sig för i vilken riktning verksamheten ska utvecklas. Det är också ett sätt att lära känna sin verksamhet genom att mäta och synliggöra verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbete blir ofta styrande på så sätt att det man mäter ges utrymme och uppmärksamhet i en verksamhet. En helt central utgångspunkt är därför att kvalitetsarbetet sätter fokus på det viktigaste i verksamheten. Samtidigt bör ett kvalitetsarbete inte innebära alltför mycket administration. Spira har, genom ett kreativt och lyhört tillvägagångssätt i nära samarbete med organisationer, utformat kvalitetsmodeller som mäter kvalitativa och svårmätbara värden och målsättningar.

Projektledning och projektstöd

Ibland behöver en verksamhet en resurs som kan leda ett projekt eller en process framåt. Med en extern blick på verksamheten kan det vara lättare att få överblick och identifiera framkomliga vägar framåt. Utifrån en gedigen erfarenhet av projektarbete och processledning lotsar Spira projekt eller verksamheter genom en förändringsfas.

utbildning2

Ner