storlogga

Välkommen!

Spira utvärdering ger kunskap för en bättre verksamhet.

                    

Nyheter

 


symbol

Spira utvärdering hjälper offentliga aktörer och organisationer till en medveten och framgångsrik verksamhetsutveckling.

Spira erbjuder gedigna kunskapsunderlag i form av utvärdering, uppföljning och utredning samt stödjer din organisation att hitta former för systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning.

Spira erbjuder också processtöd och projektledningstjänster.

Spira arbetar i nätverk för att erbjuda en utökad kompetens och kapacitet. Som fristående utvärderingskonsulter arbetar vi nära uppdragsgivaren. Varje uppdrag innebär ett personligt åtagande och ingen försvinner i mängden.

Jag som driver Spira utvärdering heter Elin Törner.
Jag har ett särskilt nära samarbete med Helena Kästel (utblick.nu), Ida Thomson (battra.se) och Anna von Bothmer (anna@vonbothmer.net).

Läs mer om våra tjänster

Ner

Tjänster

Utvärdering och utredning

Utvärdering och utredning är viktiga verktyg för en kunskapsbaserad utveckling av offentlig verksamhet. Genom systematisk insamling och analys av det som har varit kan medvetna vägval göras för den framtida verksamheten. Spira erbjuder följeforskning, utvärdering och utredning av verksamheter, program och projekt. Kännetecknande för Spiras arbete med utredning och utvärdering är lyhördheten för uppdragsgivarens situation och ambitioner samt förmågan att tydliggöra de faktorer som är avgörande för verksamhetens resultat. Utvärderingarna utformas utifrån varje uppdragsgivares behov och har alltid ett framåtsiktande perspektiv. Med hjälp av verktyg såsom teoribaserad utvärderingsmetod och EU-kommissionens utvärderingskriterier kan ett systematiskt upplägg och genomförande säkerställas.

 

verktyg2

kvalitet2

Stöd för att utforma systematiskt kvalitetsarbete

Idag finns krav på ett systematiskt kvalitetsarbete inom en rad offentliga verksamheter. Att arbeta med kvalitetssystem innebär att bestämma sig för i vilken riktning verksamheten ska utvecklas. Det är också ett sätt att lära känna sin verksamhet genom att mäta och synliggöra verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbete blir ofta styrande på så sätt att det man mäter ges utrymme och uppmärksamhet i en verksamhet. En helt central utgångspunkt är därför att kvalitetsarbetet sätter fokus på det viktigaste i verksamheten. Samtidigt bör ett kvalitetsarbete inte innebära alltför mycket administration. Spira har, genom ett kreativt och lyhört tillvägagångssätt i nära samarbete med organisationer, utformat kvalitetsmodeller som mäter kvalitativa och svårmätbara värden och målsättningar.

Projektledning och projektstöd

Ibland behöver en verksamhet en resurs som kan leda ett projekt eller en process framåt. Med en extern blick på verksamheten kan det vara lättare att få överblick och identifiera framkomliga vägar framåt. Utifrån en gedigen erfarenhet av projektarbete och processledning lotsar Spira projekt eller verksamheter genom en förändringsfas.

utbildning2

Ner

Kompetens och erfarenhet

Utbildning

Jag har genomfört en rad utvärderingar och studier inom utbildningsområdet, både inom skola och förskola. Ett spännande uppdrag från Kulturrådet rörde förskolans samarbete med professionell kultur. Inom skolan har uppdragen ofta handlat om att analysera utveckling av kollegialt lärande och kontinuerlig uppföljning av lärmiljö och social miljö i skolan, och har genomförts utifrån såväl ett kommunalt som statligt perspektiv. Exempel på uppdrag är utvärdering av DigiLys – en modell för kontinuerlig utveckling av lärmiljön (SKL) och en studie om läxhjälp (Skolverket). Både dessa rapporter har publicerats (läs rapporterna under fliken Publikationer) och Skolverket skickade i december 2015 Spiras utvärdering, ”Mer än bara läxor”, till samtliga grundskolor i Sverige. Nyligen avslutades en utvärdering av Plug In 2.0, ett stort projekt som syftar till att stötta ungdomar till att fullfölja gymnasieskolan (SKL). Bland mina tidigare erfarenheter finns en granskning av Skolinspektionens statliga tillsyn och kvalitetsgranskning av skolan samt utvärdering av Matematiksatsningen och Utbildningssatsning mot mobbning och diskriminering på uppdrag av Skolverket.

utbildning3

arbetsmarknad2

Arbetsmarknad och integration

Inom arbetsmarknadsområdet har jag arbetet med ett flertal utvärderingar av lokala arbetsmarknadsprojekt och kompetensutvecklingsprojekt, bland annat med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Projekten har bland annat syftat till att stötta arbetslösa på deras väg in på arbetsmarknaden och till utveckling av sociala företag. Jag har också arbetat med utvärdering och utveckling av kommuners integrationsarbete samt tagit fram förslag till uppföljning av integrationspolitiken på nationell nivå. Vidare har jag genomfört ett antal utredningar som statistiskt och kvalitativt beskriver läget på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen, exempelvis vad gäller olika former av segregering samt ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Rättighetsfrågor

Jag har arbetat med rättighetsfrågor utifrån flera olika perspektiv. Inom migrationsområdet har jag bland annat arbetat med en genomgående granskning av asylprocessen för asylsökande med diskrimineringsgrund sexuell läggning och könsidentitet utifrån ett normkritiskt perspektiv. Jag har också arbetat med kvalitetsarbete och kartläggningar inom kvinnofridsområdet.

migration2

 

Ner

 

Uppdragsgivare

 

AFA FörsäkringBurlövs kommunSuntarbetslivTanums kommunlogotyp Universitets- och högskolerådet (UHR)Länsstyrelsen Västmanlands län

Omdömen från uppdragsgivarna

Spira skickar efter varje avslutat uppdrag en enkät till uppdragsgivaren. Denna uppföljning har genomförts sedan företagets nystart 2013 och omfattar de uppdrag där företaget har stått för minst hälften av genomförandet. 30 av 31 uppdragsgivare har besvarat enkäten. Vi är glada att näst intill samtliga uppdragsgivare ger Spira högsta eller näst högsta betyg på alla frågor.

”Vi har sökt länge och du hittade ett sätt att få ner det på pränt så att vi alla tror att vi kan få en bild av vad vi utför på individnivå och så småningom på gruppnivå. Du har respekt för oss och vårt arbete vilket du visar. Vi har också fått något vi kan visa upp för anslagsgivare som vi känner oss stolta över. Vi kommer att rekommendera dig.”

/Eva Gussing, Qjouren

”Genomförde en professionell process från idé till genomförande. Förstod kundens behov och gav förslag utöver vår kravspec – proffsigt! Mkt självgående.”

/Joakim Scheele, Forum för levande historia

”Spira skapade förståelse/byggde upp en kunskap innan de gick in i utvärderingen. De var bra bollplank i förarbetet och under själva processen. Arbetet resulterade i en lättförståelig rapport. De var mycket bra på att lämna användbara rekommendationer. Även de som intervjuats har uppfattat Spira som seriösa och lätta att tala med.”

/Ida Aronsson Hammar, Tanums kommun

Ner

Publikationer


 

Ner

Kontakt

 

, Svärdlångsvägen 17A, 120 60 Årsta